ATF desatero

1) Štruktúra

Výučba sa skladá z lekcií. Lekcie sú rozdelené na tieto podlekcie:

 1. nácvik hmatov
 2. nácvik častých slov
 3. nácvik vetných úsekov
 4. nácvik súvislého textu

Každá podlekcia obsahuje jednu či viacero snímok. Snímkou rozumieme text zobrazený ako predlohu pre písanie, ktorú je nutné opísať naraz.


2) Texty

Texty sú metodicky spracované Ing. J. Sehnalovou, lektorkou strojopisu, a sú založené na frekvenčných výskumoch. Postup umožňuje účelné zvládnutie klávesnice hmatovou metódou. Pri výučbe možno použiť aj vlastné texty.


3) Prstoklad

Prstoklad nasledujúceho znaku je slovne zobrazený v informačnom paneli v hornej časti obrazovky. Zároveň možno navoliť zobrazenie klávesnice, na ktorej sa znázorní aj prstoklad očakávaného znaku.


4) Prostredie

Pomocou voľby parametrov si možno vytvoriť prostredie. Možno nastaviť tieto parametre:

 1. klávesnicu
 2. metronóm
 3. farby
 4. písmo
 5. zvukové znamenia
 6. opravu chýb
 7. archiváciu
 8. klasifikáciu
 9. iné parametre

Prostredie a výsledky doterajšieho priebehu výučby sa zachovávajú do nasledujúcej výučby.


5) Užívatelia

Program na jednom počítači môže používať neobmedzený počet užívateľov. Každému užívateľovi je založený vlastný profil, do ktorého sa postupne ukladajú výsledky výučby a zvolené prostredie. Tento súbor umožňuje ľubovoľné individuálne pokračovanie vo výučbe bez prítomnosti učiteľa. Každý užívateľ má zároveň archivačný súbor, v ktorom sú zaznamenané napísané texty vrátane vyhodnotenia.


6) Precvičovanie

Výučba sa uskutočňuje postupne podľa snímok v poradí jednotlivých lekcií a podlekcií. Na precvičovanie slúžia tieto možnosti:

 1. opakovanie predchádzajúcej snímky
 2. písanie snímky z chybných slov predchádzajúcej snímky
 3. vlastný text
 4. navolenie ľubovoľnej lekcie
 5. navolenie ľubovoľnej podlekcie

7) Metronóm

Súčasťou zvoleného prostredia je i voľba taktovania pre písanie textu podľa vlastného tempa. Toto taktovanie umožňuje návyk rytmického písania, čo zaručuje i väčšiu presnosť.


8) Chyby

Preklepy sa automaticky zisťujú a uskutočňuje sa ich zvukové i vizuálne označenie. Reakcie na chybu možno nastaviť na dva režimy. Buď chybu ignorujeme a pokračujeme v písaní alebo je nutné urobiť okamžitú opravu vymazania chybného znaku a napísanie správneho znaku.


9) Vyhodnotenie

V priebehu výučby sa automaticky vykonáva vyhodnocovanie presnosti a rýchlosti písania. Tieto výsledky sa zobrazujú po uskutočnení každej snímky. Súčasťou výsledku je i orientačná známka. Vyhodnotenie je podľa metodiky MŠMT.


10) Ovládanie

Program má jednoduché ovládanie pomocou menu, myši a kľúčových klávesov, na ktoré ste zvyknutí z iných programov pod Windows.


nahor