Tematický plán ADK v 1. ročníku OA

Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník obchodných akadémií J. Sehnalová, EXPOL PEDAGOGIKA 2005, druhé vydanie 2007, ISBN 978-80-8091-O64-8.

September [9 hodín]

 1. Písacie stroje
 2. Krátky pohľad do dejín písacích strojov
 3. Rozdelenie písacích strojov
 4. Časti písacieho stroja
 5. Počítače
 6. Starostlivosť o písacie stroje a počítače
 7. Ergonomické zásady a ochrana zdravia
 8. Správne držanie tela a rúk pri písaní
Výchovno-vzdelávací cieľ: Zistiť u študentov techniku písania na počítači.
1)  Úvodná hodina
2)  Význam techniky v administratíve
3)  Bezpečnosť pri práci s technikou
4)  Ergonomické zásady a ochrana zdravia
5)  Oboznámenie sa s klávesnicou počítača
6)  Zásady písania na počítači
7)  Nácvik písmen d, f, j, k
8)  Nácvik písmen a, ô
9)  Nácvik písmen s, l


Október [12 hodín]

 1. Nácvik písania na počítači
 2. Stredný, horný a dolný písmenkový rad
 3. Klávesnica písacieho stroja
 4. Klávesnica počítača
 5. Správna technika písania
 6. Ako sa pripraviť na písanie na stroji
 7. Príprava na prácu s počítačom
 8. Prvé dotyky s klávesnicou
 9. Precvičovanie prebratých písmen
Výchovno-vzdelávací cieľ: Osvojiť si úderovú a dotykovú techniku na jednotlivých radoch klávesnice počítača.
10)  Precvičovanie učiva
11)  Nácvik písmena e a čiarky
12)  Nácvik písmen w, x, o
13)  Nácvik písmen t, n
14)  Precvičovanie učiva
15)  Nácvik písmen c, i
16)  Nácvik písmen q, y, p
17)  Nácvik písmen r, m
18)  Precvičovanie učiva
19)  Nácvik písmena u
20)  Nácvik písmena u
21)  Nácvik písmena z


November [12 hodín]

 1. Nácvik písania spojovníka a pomlčky
 2. Nácvik písania veľkých písmen použitím ľavého preraďovača
 3. Nácvik písania veľkých písmen použitím pravého preraďovača
 4. Nácvik písania veľkých písmen použitím zámky preraďovača
 5. Precvičovanie prebratých písmen
 6. Precvičovanie učiva
Výchovno-vzdelávací cieľ: Zdokonaliť sa v písaní už prebratých písmen, naučiť sa písať veľké písmená.
22)  Nácvik písmena b
23)  Precvičovanie učiva
24)  Nácvik spojovníka a pomlčky
25)  Nácvik písmena h
26)  Nácvik písmena g
27)  Nácvik písmena ú
28)  Precvičovanie učiva
29)  Nácvik písania veľkých písmen – ľavý preraďovač
30)  Nácvik bodky
31)  Nácvik písania veľkých písmen – pravý preraďovač
32)  Zámka preraďovača
33)  Precvičovanie učiva


December [6 hodín]

 1. Nácvik písmen na číselnom rade, nácvik znamienok
 2. Nácvik písania po anglicky
 3. Nácvik písania po nemecky
 4. Precvičovanie prebratých písmen
 5. Precvičovanie učiva
Výchovno-vzdelávací cieľ: Spresniť pozornosť žiakov v písaní na počítači s doteraz prebratými písmenami.
34)  Nácvik textu "Pomery na pracovisku"
35)  Nácvik písania po anglicky
36)  Nácvik písania po nemecky
37)  Nácvik písmena ý
38)  Nácvik písmena ť
39)  Nácvik písmena á


Január [9 hodín]

 1. Nácvik písmen na číselnom rade, nácvik znamienok
 2. Precvičovanie prebratých písmen
 3. Precvičovanie učiva
Výchovno-vzdelávací cieľ: Osvojiť si písanie písmen na číselnom rade.
40)  Nácvik písmena č
41)  Nácvik písmena í
42)  Precvičovanie učiva
43)  Nácvik písmena š
44)  Nácvik písmena é
45)  Nácvik písmena ľ
46)  Nácvik písmena ž
47)  Nácvik písmen ä, ň
48)  Precvičovanie učiva


Február [12 hodín]

 1. Nácvik písania mäkčeňa
 2. Nácvik písania dĺžňa
 3. Nácvik niektorých znakov v cudzích jazykoch
 4. Nácvik písania otáznika a výkričníka
 5. Nácvik písania dvojbodky a bodkočiarky
 6. Nácvik písania úvodzoviek a znamienka opakovania
 7. Nácvik písania zátvorky a lomky
 8. Precvičovanie učiva
Výchovno-vzdelávací cieľ: Naučiť sa písať mäkčeň a dĺžeň s ich následným použitím pri písaní slov. Písanie a použitie otáznika a výkričníka.
49)  Nácvik mäkčeňa
50)  Nácvik dĺžňa
51)  Nácvik textu "Životné poistenie"
52)  Nácvik niektorých znakov v cudzích jazykoch
53)  Precvičovanie písania po anglicky
54)  Precvičovanie písania po nemecky
55)  Nácvik textu "Hypotekárne úvery"
56)  Nácvik písania otáznika a výkričníka
57)  Nácvik písania dvojbodky a bodkočiarky
58)  Nácvik písania úvodzoviek a znamienka opakovania
59)  Nácvik písania zátvoriek a lomky
60)  Precvičovanie učiva


Marec [11 hodín]

 1. Nácvik číslic, značiek a číselných údajov
 2. Podčiarkovacie znamienko
 3. Precvičovanie učiva
 4. Nácvik matematických značiek, teplotného stupňa, pomeru a mierky
 5. Nácvik písania indexov, mocnín a chemických značiek
 6. Precvičovanie učiva
 7. Nácvik písania rímskych číslic
 8. Precvičovanie učiva
Výchovno-vzdelávací cieľ: Vedieť využiť desaťprstovú hmatovú metódu pri písaní znamienok a značiek.
61)  Precvičovanie učiva
62)  Nácvik písania číslic 5, 8, paragrafu a priemeru
63)  Nácvik písania číslic 4, 9, percenta a promile
64)  Nácvik písania číslic 3 a 0
65)  Nácvik písania číslice 1, matematických značiek, teplotného stupňa, pomeru a mierky
66)  Nácvik písania číslic 6, 7, zmiešaných čísel, zlomkov a palcov
67)  Nácvik písania číslice 2, dátumu a časových údajov
68)  Nácvik písania indexov, mocnín a chemických značiek
69)  Precvičovanie učiva
70)  Nácvik písania rímskych číslic
71)  Precvičovanie učiva


Apríl [9 hodín]

 1. Nácvik osobitnej úpravy textu Upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti
 2. Zvýrazňovanie textu (riedené písmo, podčiarkovanie, veľké písmená, tučné písmo, kombinácia)
 3. Zvýrazňovanie centrovaním
 4. Tabulátor, písanie do stĺpcov
 5. Precvičovanie učiva
Výchovno-vzdelávací cieľ: Využiť teoretické poznatky z predchádzajúcich hodín a ich praktické prevedenie.
72)  Zvýrazňovanie textu riedeným písmom, podčiarkovaním, písaním veľkých písmen, tučným písmom a ich kombinácia
73)  Zvýrazňovanie centrovaním
74)  Použitie tabulátora, písanie do stĺpcov
75)  Precvičovanie učiva
76)  Nácvik textu "Lízing znamená prenájom"
77)  Nácvik textu "Život na úver"
78)  Nácvik textu "Platobné karty"
79)  Nácvik textu "Stavebné sporenie"
80)  Nácvik textu "Poisťovníctvo"


Máj [12 hodín]

 1. Precvičovanie učiva
 2. Precvičovanie presnosti a rýchlosti
Výchovno-vzdelávací cieľ: Osvojiť si zásadu písania správnosti, presnosti a rýchlosti.
81)  Nácvik textu "Kolektívne investovanie"
82)  Nácvik textu "Podielové fondy"
83)  Nácvik textu "Elektronické bankovníctvo"
84)  Nácvik textu "Personálne poradenstvo"
85)  Nácvik textu "Personálny lízing"
86)  Nácvik textu "Prieskum trhu"
87)  Nácvik textu "Začiatok úspechu firmy"
88)  Nácvik textu "Kvalita manažmentu"
89)  Nácvik textu "Manažérsky tréning"
90)  Nácvik textu "Target marketing"
91)  Nácvik textu "Customer relationship management"
92)  Nácvik textu "Partnership basic"


Jún [6 hodín]

 1. Precvičovanie učiva
 2. Precvičovanie presnosti a rýchlosti
Výchovno-vzdelávací cieľ: Precvičiť si písanie cudzojazyčných textov.
93)  Nácvik textu "Estimating unknown expenses"
94)  Nácvik textu "Mutig das eigene Ziel verfolgen"
95)  Nácvik textu "Dienstverhältnisse"
96)  Nácvik textu "Coaching"
97)  Nácvik textu "Lebensalter verliert an Bedeutung"
98)  Precvičovanie učiva
nahor